Uudis

Eesti Tantsuhariduse Liit sai tantsuspetsialisti kutsete (va rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) andmise õiguse

Eesti Tantsuhariduse Liit sai tantsuspetsialisti kutsete (va rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) andmise õiguse

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 21.05.2015 koosoleku otsusele nr 24 kuulutati tantsuspetsialisti kutsete (va rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Tantsuhariduse Liit.

Kutse andja õigus omistatakse konkursi võitjale viieks aastaks ning vastavalt kutsestandardile on tantsuspetsialisti kutsel (va rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) neli erinevat taset:

→ Tantsuspetsialist tase 5
(kaasaegse tantsu spetsialist; ladina- ja standardtantsu spetsialist) on loovisik, kellel üldjuhul on keskharidus ja erialane praktiline töökogemus (võib vajada juhendamist).

→ Tantsuspetsialist tase 6
(kaasaegse tantsu spetsialist; ladina- ja standardtantsu spetsialist) on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja ja kellel on erialane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega. Erialase kõrghariduse mitteomamisel on vajalik erialane täienduskoolitus/ümberõpe vähemalt 120 tunni mahus ja vähemalt 5-aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega.

→ Tantsuspetsialist tase 7
(kaasaegse tantsu spetsialist; ladina- ja standardtantsu spetsialist) on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja ja kes on seotud tantsukunsti viljelemise ning valdkonna arendamisega. Tal on üldjuhul erialane magistrikraad (või sellega võrdsustatud haridus antud valdkonnas) ja vähemalt 10- aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega. Kasuks tuleb erialane loometegevus ja/või uurimistöö, tegevus koolitajana tantsu valdkonnas. Erialase kõrghariduse mitteomamisel on vajalik kõrgharidus mõnes muus valdkonnas, erialane täienduskoolitus/ümberõpe vähemalt 120 tunni mahus ja vähemalt 10- aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega. Kasuks tuleb erialane loometegevus ja/või uurimistöö, tegevus koolitajana tantsu valdkonnas.

→ Tantsuspetsialist tase 8
(kaasaegse tantsu spetsialist; ladina- ja standardtantsu spetsialist) on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja, mentor ja/või koolitaja. Tal on üldjuhul doktorikraad või magistrikraad (või sellega võrdsustatud haridus antud valdkonnas), vähemalt 20- aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega. Vajalik on erialane loometegevus ja/või uurimistöö.

Rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumise kutset saab taotleda Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) kaudu.

Taotletav lisakompetents, mida saab taotleda nii ETHL kui ERRSi kaudu, on koreograaf-lavastaja.

Eesti Tantsuhariduse Liidu juurde on moodustatud kutsekomisjon, kuhu kuuluvad tantsuspetsialisti kutse andmisest huvitatud osapooled: tööandjad, töötajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, spetsialistid, koolitajad, samuti teised huvitatud osapooled. Kutsekomisjon moodustab hindamiskomisjoni, kes hindab kutsetaotleja sobivust vastavalt kutsestandardi nõuetele. Kutse andmise korraga saab tutvuda siin.

Tantsuspetsialisti kutse (v.a rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) taotlemiseks vajalikud esitatavad dokumendid (elektrooniliselt või paberkandjal):

1) kutsekvalifikatsiooni taotlemise kirjalik avaldus
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
4) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
5) täiendkoolitus või varasem kvalifikatsioon – täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
6) portfoolio (erialast loomingulist tegevust tutvustav mapp, sh audio ja video näidetega)

Kõik taotlemiseks vajalik info ja lisadokumendid on kättesaadavad ETHLi koduleheküljel alates 1. juulist 2015.
Dokumentide esitamise tähtaeg tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks (va rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) on 4. september 2015.

→ http://www.tantsuharidus.ee/

 

Anne Tamm-Kivimets:
miks peaksin taotlema tantsuspetsialisti kutset?

See on küsimus. Mina taotlesin tantsuspetsialisti kutset esmakordselt kuus aastat tagasi lihtsalt seepärast, et mul ei olnud mingisugust paberit selle kohta, et olen omal alal pädev. Otseselt mul seda polnudki vaja, olin siis ja olen ka praegu ise endale tööandja.

Taotlemise mõte oli minu jaoks lihtsalt oma tegevuse üle vaatamine ja ka mingis mõttes proovilepanek. Valmistasin selleks eksamiks väga korralikult, see oli minu jaoks justkui tõestus, et jah ma olen pädev ja kutsetunnistus kinnitab seda.

Nüüd on uued kutsestandardid ja uus kutseandja ETHL’i näol. Minu eelmine kutsetunnistus ei kehti enam ja küsin endalt uuesti, miks mul seda vaja on, mis ma teen selle paberiga?

Ise ma hindan kutse taotlemist kui protsessi ja kutse taotlemise sooviks pean oma taseme, teadmiste ja oskuste hindamist. Enne kutse taotemist tuleks ette võtta kutsestandard ja selle järgi analüüsida oma tantsualast tegevust. Selle järgi saab seada oma enesearengu eesmärke jne. Kui olen saanud kutsetunnistuse näol tõestuse, et vastan teatud tasemele, on see kinnitus ka minu heale tööle. Ma mitte ainult ma ise ei arva nii vaid seda kinnitavad ka teised. Minu portfoolio, mis on kohustuslike taotlusdokumentide hulgas, annab ka mulle endale hea ülevaate oma tööst ja tegemistest. Kutseeksamil pean analüüsima oma tantsutunni läbiviimist ja ettevalmistamist, see on hea võimalus eneseanalüüsiks. Seega on kutse taotlemine minu jaoks oma töövõtete korrastamine ja üle vaatamine.

Mitmed tantsuõpetajad küsivad, et milleks neile kutsetunnistust vaja on? Keegi seda ei nõua ja näha ei taha. Väga lihtne on oodata, et selles osas midagi muutub… aga minu meelest saab ka ise midagi muuta. Kutsun üles huvikoolide juhte väärtustama kutsetunnistust! Kui kutse omaja vastab kutsestandardile, siis võib teda kindlasti pidada oma ala spetsialistiks. Ja minu meelest peaksime esmalt ise oma kutset väärtustama. Mina olen ikka kõikvõimalikes kohtades ära maininud, et mul on tantsuspetsialisti kutse kvalifikatsioon ning kavatsen seda ka peale kutsetunniste uuendamist teha. Kui me ise ei propageeri seda, kes siis veel? Meie kui tantsuõpetajate professionaalsuse tagamine on eelkõige meie endi mure, seda ei pea ainult paberi pärast tegema. Enesehindamine on iga spetsialisti juures oluline protseduur. Ma arvan, et tuleb tantsuspetsialisti kutse väärtus enesele selgeks teha, et siis sellega ka oma väärtust teiste silmis tõsta. Mida rohkem on kutse taotlejaid, seda kõrgemale tõuseb ka tantsuspetsialisti maine, nii saame selle kaudu ise oma valdkonna mainet kergitada. Seega, kõik on meie endi kätes!